ที่อับอากาศ คืออะไร มีความหมายอย่างไร

อันตรายจากการทำงานที่อับอากาศ มีอะไรบ้าง

 • การทำงานในที่อับอากาศนั้นถือเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายที่จะสามารถขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตได้และหลายครั้งที่ได้ยินข่าวพนักงานทำงานในท่อน้ำเกิดหมดสติอันเนื่องมาจากการสูดดมสารพิษและทำให้ขากอากาศหายใจตาย ดังนั้นนายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างที่ทำงานอับอากาศทุกคนผ่านการฝึกอบรมที่อับอากาศตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
 • คำนิยาม และ ความหมาย ที่อับอากาศ คำนิยาม และ ความหมาย ที่อับอากาศ “ที่อับอากาศ” (Confined Space) หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้ สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

 

 

“สภาพอันตราย” หมายความว่า

สภาพหรือสภาวะที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 1. มีวัตถุหรือวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงของลูกจ้างหรือถมทับลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน
 2. มีสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตกถูกกักหรือติดอยู่ภายใน
 3. มีสภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตราย
 4. สภาพอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

 

“บรรยากาศอันตราย” หมายความว่า

สภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 1. มีออกซิเจน < 19.5% หรือ > 23.5% by Volume
 2. มีก๊าซไอหรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ LEL หรือ LFL > 10%
 3. มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำสุดของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้แต่ละชนิด (minimum explosible concentration)
 4. มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
 5. สภาวะอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : เซฟสิริ